1. New York City, New York

2. Los Angeles, California

3. Chicago, Illinois

4. Houston, Texas

5. Dallas, Texas

6. Atlanta, Georgia

7. Miami, Florida

8. San Francisco, California

9. Austin, Texas

10. Seattle, Washington